About UsBPNovitat

In Hospital and Home, we support safe and personized Nutritional Care
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
"เรามุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้และเทคโนโลยีชั้นสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่เหมาะสมต่อบุคคล ต่อการใช้งาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และได้รับประโยชน์สูงสุด"
https://www.bpnovitat.com/wp-content/uploads/2020/04/signature.png

Chainan Suksmith

CEO

About Us

ด้วยความมุ่งมั่นให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงอาหารที่ออกแบบให้มีความจำเพาะต่อการใช้งานที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวจากการรักษาพยาบาลได้ดีขึ้น เมื่อร่วมกับการรักษาจากแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ดีขึ้น

เราจึงใช้ความรู้และเทคโนโลยีชั้นสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่เหมาสมต่อบุคคล ต่อการใช้งาน และ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และได้รับประโยชน์สูงสุด

https://www.bpnovitat.com/wp-content/uploads/2023/11/about-me-02.jpg
bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://www.bpnovitat.com/wp-content/uploads/2023/11/about-me-03.jpg

Care of your Living by Nutrition

In Hospital and Home, we support safe and personized Nutritional
BPNovitat Team

บจก บ้านโป่งโนวิเทท มีทีมงานที่มีทักษะในการผลิตอาหารสำหรับบุคคลผู้มีวัตถุประสงค์ในการบริโภคอาหารเป็นพิเศษด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อผลิตอาหารที่มีสารอาหารหลัก (macro nutrient) สารอาหารรอง (micronutrient) ครบถ้วนในปริมาณของสารอาหารที่ได้ออกแบบให้มีความจำเพาะต่อการบริโภค เที่ยงตรง สะอาด ปลอดภัย ภายใต้การสูตรที่ได้ขอรับความรวมมือหลายหน่วยงานของประเทศ เช่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สวทช มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาล สูตรอาหารของบริษัท บ้านโป่งโนวิเทท จำกัด ได้ผ่านวิจัย พัฒนา และพิสูจน์ จนเป็นที่ยอมรับ

Clinical Nutrition

ผลิตภัณฑ์สารอาหารของ บริษัท บ้านโป่งโนวิเทท จำกัด ได้ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่พิสูจน์แล้วและเชื่อมั่นได้ว่า ร่างกายของผุ้ป่วยจะได้รับพลังงานหรือผลจากสารอาหารตามที่คาดหวังไว้จากอาหารที่บุคคลากรทางการแพทย์ที่ได้จัดเตรียมอาหารให้กับผู้ป่วย สารอาหารของบริษัท บ้านโป่งโนวิเทท จำกัดมีคุณภาพสม่ำเสมอ เตรียมได้ง่าย ใช้งานสะดวก ทำให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารตามที่ทีมแพทย์ได้ต้องการเพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น กลับบ้านได้เร็วขึ้น และ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น คาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมต่อกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตแต่มีความแตกต่างกันในความจำเพาะที่ผู้ป่วยต้องบริโภคอาหารเป็นพิเศษ หรือ โปรตีนคุณภาพดี ที่มีความสะอาดสูง ควบคุมปริมาณเกลือแร่ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย มีกรดอะมิโนจำเป็นต้องร่างกายในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อครบถ้วน

ผลิตภัณฑ์อาหารของ บริษัท บ้านโป่งโนวิเทท จำกัด ที่มีสารอาหารหลักและสารอาหารรอง ที่ได้ผ่านการทดสอบทางคลินิกแล้วว่ามีความเหมาะสมต่อผู้ต้องได้รับการบริโภคอาหารเป็นพิเศษ เช่น เครื่องดื่มที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เครื่องดื่มโปรตีนสูงที่มีการควบคุมค่าความเข้มข้นของสาร (osmolality) มีสารอาหารหลักและสารอาหารรองครบถ้วน เหมาะสำหรับทดแทนอาหารปั่นเหลวที่ใช้อาหารจากธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ

Home Nutrition

เมื่อผู้ป่วยกลับจากการักษาที่โรงพยาบาลมาฟื้นฟูต่อที่บ้าน ผลิตภัณฑ์อาหารของ บริษัท บ้านโป่งโนวิเทท จำกัด ที่ได้รับการออกแบบมาใช้กับผู้บริโภคที่มีวัตถุประสงค์ในการบริโภคเป็นพิเศษ จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้น นอกจากอาหารหรือสารอาหารที่เหมาะสมจะปรับสภาพร่างกายให้กลับเข้าสู่สภาพปกติแล้ว ยังสามารถป้องกันให้ห่างไกลจากโรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น Cal DM เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำและมีส่วนประกอบของเส้นใยอาหารชนิดละลายน้ำได้ ที่สามารถเพิ่มการในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่าย

bt_bb_section_top_section_coverage_image